Skip to main content

Disclaimer

Uitgeverij De Jonge Beth biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken
functioneren van deze site.
Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten,
foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites)
kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Uitgeverij
De Jonge Beth dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site.
Deze sites worden niet door Uitgeverij De Jonge Beth onderhouden en Uitgeverij
De Jonge Beth heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties,
grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van
of in licentie bij Uitgeverij De Jonge Beth dan wel andere partijen worden beschermd door
het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is
verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te
verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding
beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Uitgeverij De Jonge Beth.